การเงินเศรษฐกิจ

อัปเดต เบี้ยผู้สูงอายุ 2566 เกณฑ์ใหม่ ไม่ให้ทุกคน ใครได้รับบ้าง เช็กคุณสมบัติที่นี่

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 ฉบับใหม่ มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ มีผลแล้วตั้งแต่ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ใครมีสิทธิได้รับบ้าง เช็กเงื่อนไขคุณสมบัติใหม่ได้เลยที่นี่

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ลงนามโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยระเบียบดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีการปรับปรุงดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท ตามหลักเกณฑ์ฉบับใหม่

1. มีสัญชาติไทย

2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นคนยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

4. ต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ รับเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท มีอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้ยืนยันสิทธิโดยไม่ต้องลงทะเบียน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกโดยแจ้งไปยังผู้สูงอายุที่มีสิทธิ หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องแนบเอกสารยืนยันสิทธิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1. แบบยืนยันสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ประสงค์ร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ผู้สูงอายุไม่สามารถแจ้งความประสงค์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองได้ตามวรรคหนึ่ง อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลอื่นเป็นผู้ไปแจ้งความประสงค์การรับเงินเบี้ยยังชีพแทนผู้สูงอายุก็ได้

เบี้ยผู้สูงอายุ 2566

การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ในส่วนของการสิ้นสุดในการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สิทธิของผู้มีสิทธิได้รับเงิน จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อ

1. เสียชีวิต

2. ขาดคุณสมบัติที่นำเสนอมาแล้ว

3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิ์

กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนสั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับบุคคลดังกล่าว

หากผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยความสุจริตให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไป โดยยกเว้นการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน

นอกจากนี้ยังมีบทเฉพาะกาล ข้อ 17 ระบุว่า บรรดาผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไป

เปิดเกณฑ์ใหม่ เบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 โอนเงินเข้าบัญชีวันไหน

สำหรับการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 ภาครัฐจะโอนเงินให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งถ้าวันที่ 10 ของเดือนนั้น ๆ หากตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายให้ในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น และเป็นการจ่ายรายเดือนแบบขั้นบันได ดังนี้

  • ผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท
  • ผู้สูงอายุ อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท
  • ผู้สูงอายุ อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท
  • ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0-2642-4336-9 หรือกรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B

ขอบคุณข้อมูลจาก : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

กดติดตามเพจเฟซบุ๊ก Thaiger เพจใหม่ ไม่พลาดทุกข่าวสาร คลิกที่นี่

Wilasinee

นักเขียนออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญข่าวบันเทิงและบทความไลฟ์สไตล์ แฟชั่น จบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รู้ลึกรู้จริงทั้งเรื่องวิชาการและเทรนด์กระแสโซเชียลที่สำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *